Dierenactivisten claimen brandstichting Duck To in Ermelo (NL + ENG)

Duck-To

( ====ENGLISH BELOW====)

Actievoerders van het DierenBevrijdingsFront (DBF) hebben deze morgen bij het Vrije Dier via een anonieme bron de brandstichting geclaimd bij eendenslachterij Duck-To in Ermelo.

De dierenactivisten wilden met de actie, waarbij vijf vrachtwagens in vlammen zijn opgegaan, de ”toch al verzwakte eenden-industrie” een slag toebrengen. Een poging om het slachthuis zelf in brand te steken is mislukt. Vanuit de groep werd het volgende gemeld: ”Wij zijn ons bewust van het gevaar van brandstichting, maar er moest een einde komen aan de dagelijkse moordpartij op onschuldige dieren.”

Inspiratie
Met deze daad hoopt men eveneens andere actievoerders te inspireren om de wetten te breken in de strijd voor de bevrijding van dieren: ‘’Laat deze actie een inspiratie zijn voor anderen. Geloof toch niet in de mooie praatjes vanuit politici, die uitbuiting en massamoord op onschuldige dieren goedpraten en met subsidies faciliteren.

DierenBevrijdingsFront
De daders sluiten af met de bewering dat ze door zullen gaan tot ieder dier vrij is, met voorafgaand de zin ‘’ Wie denkt dat het DierenBevrijdingsFront niet meer bestaat in Nederland, heeft het mis!’’. Dat laatste lijkt inderdaad te kloppen. Zo ver als bekend hebben het DBF en andere groepen die gebruik maken van illegale acties, dit jaar al 12 acties uitgevoerd. Hierbij is onder andere een kalf uit een slachthuis bevrijd, zijn er 94 kippen uit verschillende boerderijen gehaald evenals 50 konijnen. Ook zijn er meerdere jachthutten vernield.

Disclaimer
Bij het Vrije Dier is dit bericht anoniem bezorgd. Uit nieuwswaarde zal dit bericht verder worden verspreid. Het Vrije Dier heeft geen banden met de actievoerders en kent deze ook niet. De meningen, uitgesproken door actievoerders, hoeven niet perse de mening te zijn van het Vrije Dier. Het Vrije Dier heeft enkel tot doel het verzamelen en verspreiden van nieuws/gegevens over de dierenbevrijdingsbeweging, dierenwelzijnsgroepen en de historie daarvan.


 

Activists of the Animal Liberation Front (ALF) claimed the arson at duck slaughterhouse Duck-To in Ermelo. The anonymous message was sent to Het Vrije Dier (eng. The Free Animal) on the morning of May 28th.

With this action, in which five trucks went up in flames, the animal rights activists wanted to deal with the “already weakened duck industry”. An attempt to set the slaughterhouse on fire has failed. The group reported the following: “We are aware of the danger of arson, but the daily murder of innocent animals had to end.”

Inspiration
With this act, they also hoped to inspire other activists to break the laws in the struggle for animal liberation: “Let this action be an inspiration to others. Do not believe in the nice talk from politicians, who justify exploitation and mass murder of innocent animals and facilitate subsidies”.

Animal Liberation Front
The perpetrators conclude with the claim that they will continue until every animal is free: “Who thinks that the Animal Liberation Front no longer exists in the Netherlands, is wrong!”. The latter indeed seems to be correct. As far as known, the ALF and other groups that use illegal actions have already carried out 12 of them this year. Among other things, a calf was released from a slaughterhouse, 94 chickens were taken from different farms, as well as 50 rabbits. Several hunting huts have also been destroyed.

Disclaimer
This message was sent anonymously to het Vrije Dier. This news will be distributed further. Het Vrije Dier has no ties with the activists and does not know them. The opinions expressed by activists do not necessarily have to be the opinion of het Vrije Dier. Het Vrije Dier aims to collect and disseminate news / data about the animal liberation movement, animal welfare groups and their history.